...

 

 

این اتوبان مسدود، لب های من است که بر هم می گذارمشان...